DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 14 dni od dnia wystąpienia zmian będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Burmistrz Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* pola nieobowiązkowe
C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części C.2)
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E. Sposób zbierania odpadów

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Wielkości pojemników na odpady
Stawka opłaty za pojemnik
Liczba pojemników (miesięcznie)
Częstotliwość odbierania odpadów w miesiącu
Wysokość miesięcznej opłaty
pojemnik na odpady segregowane 60 l
pojemnik na zmieszane odpady komunalne 60 l
pojemnik na zmieszane odpady komunalne 120 l
pojemnik na odpady segregowane 120 l
pojemnik na zmieszane odpady komunalne 240 l
pojemnik na odpady segregowane 240 l
pojemnik na zmieszane odpady komunalne 1100 l
pojemnik na odpady segregowane 1100 l
pojemnik na odpady segregowane 7000 l
pojemnik na zmieszane odpady komunalne 7000 l

G. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Załączniki
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki